วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

23 พฤษภาคม 2555


                     ช่วงเช้าคุมแถวนักเรียน ม. 1/13 ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ จากนั้นสอนนักเรียน ม.2/8 โดยให้นักเรียนฟังคำศัพท์ วลีจาก CD พร้อมทั้งแปลความหมายเป็นภาษาไทย จากนั้นสอน ม. 2/9 สอนอ่านบทความเรื่อง Mystery INC. ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามจากบทความ สอน ม. 2/11 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งจากการสอนนักเรียนทั้งสามห้องปัญหาที่พบ คือ นักเรียนไม่ค่อยสนใจบทเรียน ทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูได้สอน จากนั้นเข้าชุมนุม Cross Words ร่วมกับครูพี่เลี้ยง ต่อจากนั้นเข้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยให้นักเรียนจับกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus