วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

21 พฤษภาคม 2555


                ช่วงเช้าคุมแถวนักเรียนชั้น ม. 1/1 เคารพธงชาติและตรวจเครื่องแต่งกาย นักเรียนส่วนใหญ่แต่งกายเรียบร้อยดี จากนั้นเข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/9 เป็นคาบแรกที่พบกันจึงทำการแนะนำตัวทำความรู้จักกัน จากนั้นชี้แจงคำอธิบายรายวิชาพร้อมกับกฎกติกาในการเรียน จากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

18 พฤษภาคม 2555


        ช่วงเช้าคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติและตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน จากนั้นเข้ารับการประชุมนักศึกษาฝึกสอนทุกรวมทั้งครูชาวต่างชาติเพิ่งมาใหม่ ซึ่งในการประชุมได้แนะนำตัวต่อผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการอีกครั้ง และในการนี้ทุกคนต้องบอกแนวคิดในการสอนอีกด้วย ซึ่งจากการประชุมทุกคนได้รับมอบหมาย 1) คุมแถวนักเรียนทำความสะอาด 2) เวรรับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ (ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกิจการทั่วไป) ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้น ม.1/11 ชี้แจงคำอธิบายรายวิชาพร้อมกับแจกหนังสือเรียน จากนั้นเบิก หนังสือเรียน Access พร้อมทั้งลงทะเบียนรับหนังสือด้วย

17 พฤษภาคม 2555


วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำวนวน 3 ห้อง 9 คาบต่อสัปดาห์ และสอนวิชาแนะแนว 1 คาบต่อสัปดาห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 รวมทั้งหมดเป็น 10 คาบต่อสัปดาห์
ช่วงเช้าตอนเข้าแถวเคารพธงชาตินักศึกษาฝึกสอนทุกคนแนะนำตัวหน้าเสาธงรวมทั้งครูชาวต่างชาติที่มาใหม่อีกสามคน จากนั้นลงแถวร่วมกับครูพี่เลี้ยงเพื่อตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน หลังจากนั้นช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้น ม.2/11 กับ 2/8 ซึ่งคาบแรกนี้จะเป็นการแนะนำตัวและทำความรู้จักกับนักเรียน จากนั้นชี้แจงคำอธิบายรายวิชาและกฎกติกาในการเรียน จากนั้นทำเบิกหนังสือเรียน Access จำวนวน 150 เล่ม

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus