วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

11 มิถุนายน 2555

                     ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  จากนั้นสอน ม. 2/9 โดยให้นักเรียนอ่านบทความเรื่อง I Love Sunday และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านบทความ จากนั้นเฉลยข้อสอบเรื่อง Present Simple Tense ช่วงบ่ายช่วยงานฝ่ายปริหารทั่วไป งานที่ทำคือ ลงทะเบียนหนังสือเข้า และช่วยครูจัดแต่งรูปภาพ Big Cleaning เสร็จจากนั้นช่วยจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนชั้น ม. 4 ก่อนเข้ากิจกรรมหลัก

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน


โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ. 21101


วัน
พบครูพ่อ/แม่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.00-8.30

8.30-9.20

9.20-10.10

10.10-11.00

11.00-11.50

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

15.10-16.00


แนะนำ
1/10


2/9
123บริหารงานทั่วไป

2/8
326

2/9
123

บริหารงานทั่วไป


2/8
325


2/9
124

บริหารงานทั่วไป

2/11
325

ชุมนุม
     ลูกเสือ/
เนตรนารี

พฤ


2/11
325

2/8
425
   
บริหารงานทั่วไปHome
room

2/11
435


บริหารงานทั่วไป8 มิถุนายน 2555


               ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  คาบแรกเข้าคาบ Home Room คาบนี้จะพูดคุยกับนักเรียนเรื่องทั่วไป หลังจากนั้นสอน ม. 2/11 เฉลยแบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง Present Simple Tense จากนั้นสอน ม3/6 แทนครู สอนเรื่อง Past of Speech และให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เสร็จงานสอนช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป และหลังจากนั้นส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนบ่าย

7 มิถุนายน 2555


              ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  จากนั้นสอน ม. 2/11 และ สอน สอน Unit ใหม่เรื่อง Fun Days โดยให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และวลีพร้อมแปลความหมายเป็นไทย ม. 2/8 ให้นักเรียนอ่านบทความ I Love Sundays และตอบคำถามจากการอ่าน เสร็จจากงานสอนช่วยงานฝ่ายบริหาร งานที่ทำคือ นำหนังสือเข้าเสนอต่อผู้อำนวยการ และลงทะเบียนหนังสือเข้า

5 มิถุนายน 2555


                ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  สอน ม. 2/8 และ ม. 2/9 สอนแต่งประโยคโดยใช้คำ Adverbs of frequency นักเรียนส่วนใหญ่สามารถแต่งได้ประมาณ 75% ที่เหลือจะสับสนการวางคำ Adverbs of frequency พยามยามให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะและให้ทำเป็นการบ้านด้วย หลังจากนั้นช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป งานที่ทำคือ พิมพ์งานทั่วๆไป และลงทะเบียนหนังสือเข้า จากนั้นเวรส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนบ่าย

1 มิถุนายน 2555


              ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  ช่วงเช้าเข้าคาบ Home Room ร่วมกับพี่เลี้ยง คาบนี้เป็นการพูดคุยกับนักเรียนเรื่องการประพฤติตัวในโรงเรียนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หลังจากนั้นสอน 2/11 สำหรับคาบนี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกโกรธนักเรียนมาก เนื่องจากนักเรียนประมาณ 20% เข้าเรียนสายเกือบครึ่งชั่วโมง สาเหตุมาจากนักเรียนเหล่านั้นไปทานข้าวทั้งๆที่เข้าเวลาเรียนแล้ว เมื่อมาถึงสร้างความรบกวนกับเพื่อนที่กำลังเรียนอยู่ จึงให้ครูพี่เลี้ยงมาจัดการทำให้การเรียนในวันนั้นไม่ได้เรียนเลย แต่นี้ก็เป็นแบบอย่างหนึ่งที่ทุกห้องเรียนต้องมี ดังนั้นเราต้องจัดการหาวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้ด้วยตัวเอง จากนั้นช่วงบ่ายเวรช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป วันนี้ไม่ค่อยมีงานให้ทำนอกจากลงทะเบียนหนังสือเข้า

31 พฤษภาคม 2555

               ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  สอน ม. 2/11 กับ ม. 2/8 ฝึกให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำ Adverbs of frequency วางในตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลัก ช่วงบ่ายเวรช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป งานที่ทำคือ ลงทะเบียนหนังสือเข้า 

30 พฤษภาคม 2555


              ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คาบเช้าสอน ม. 2/8 กับ ม. 2/9 สอนอ่านออกเสียงคำศัพท์ วลี และ Adverbs of frequency ช่วงบ่ายสอน ม. 2/11 สอนเรื่อง Present Simple Tense สอนหลักการใช้ และหลักการเติม –s, -es เสร็จจากงานสอน เข้าชุมนุม Cross Words หลังจากนั้นเข้ากิจกรรมลูกเสือ

29 พฤษภาคม 2555


              ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน ช่วงบ่ายคาบแรกสอน ม.2/8 และ ม. 2/9 สอนเรื่อง Adverbs of frequency สอนตำแหน่งการวาง Adverbs of frequency และชนิดของคำ นักเรียนเข้าใจเรื่อง Adverbs of frequency ประมาณ 75% ที่เหลือจะสับสนในส่วนของตำแหน่งที่วางของ Adverbs of frequency แก้ไขโดยการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและช่วยนักเรียนอธิบายหลายๆครั้ง เสร็จจากงานสอนช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป หลังจากนั้นเวรส่งนักเรียนกลับบ้าน

28 พฤษภาคม 2555


                  ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คาบแรกสอนวิชาแนะแนวชั้น ม. 2/10 คาบนี้ได้แนะนำตัวทำความรู้จักกับนักเรียนพร้อมบอกกฎกติกาในการเรียน วิชานี้ไม่มีห้องเรียนแต่สอนใต้บริเวณลานตะเคียนของโรงเรียน หลังจากนั้นสอน ม. 2/9 สอนเรื่อง Present Simple Tense สอนหลักการใช้ และหลักการเติม –s, -es หลังจากงานสอนช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป จากนั้นตรวจการบ้านของนักเรียน

25 พฤษภาคม 2555


                 ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดที่รับผิดชอบ จากนั้นคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติและตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียน คาบแรกเข้า Home Room กับครูพี่เลี้ยง คาบนี้จะเป็นการทำความรู้จักกับนักเรียนในฐานะครูประจำชั้น (ครูแม่) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง หลังจากนี้สอน ม. 2/11 สอนเรื่อง Present Simple Tense ปัญหาที่พบจากห้องนี้ นักเรียนประมาณ 50% ไม่เข้าใจประโยค Present Simple Tense โดยเฉพาะหลักการใช้ประโยค และหลักการเติม –s, -es นักเรียนจะสบสนมาก วิธีแก้ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะๆ และจะเรียกนักเรียนที่ไม่เข้าใจอธิบายให้อีกครั้ง เสร็จจากงานสอนช่วยงานฝ่ายการเงิน เขียนใบเบิกให้นักเรียนอีกครั้ง

24 พฤษภาคม 2555

                    มาถึงโรงเรียนในตอนเช้าเวรรับนักเรียนหน้าประตูและตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน หลังจากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ จากนั้นคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติและตรวจความเรียบร้อย คาบแรกสอน ม. 2/11 สอนอ่านบทความเรื่อง Mystery INC. ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามจากบทความ ในสามห้อง ห้องนี้เป็นห้องที่นักเรียนมีปัญหามากที่สุด นักเรียนบางคนทะเลาะกัน บางวิ่งไล่จับกัน บางคนนั่งร้องเพลง โดยไม่สนใจครูผู้สอน วิธีการแก้ไข ให้นักเรียนที่ไม่สนให้ยืนเรียน เมื่อสงบนิ่งแล้วให้นั่งได้ ช่วงบ่ายสอน ม. 2/8 สอนเรื่อง Present Simple Tense หลังจากนั้นช่วยงานฝ่ายการเงิน โดยการเขียนใบเบิกเงินให้นักเรียน

23 พฤษภาคม 2555


                     ช่วงเช้าคุมแถวนักเรียน ม. 1/13 ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ จากนั้นสอนนักเรียน ม.2/8 โดยให้นักเรียนฟังคำศัพท์ วลีจาก CD พร้อมทั้งแปลความหมายเป็นภาษาไทย จากนั้นสอน ม. 2/9 สอนอ่านบทความเรื่อง Mystery INC. ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามจากบทความ สอน ม. 2/11 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งจากการสอนนักเรียนทั้งสามห้องปัญหาที่พบ คือ นักเรียนไม่ค่อยสนใจบทเรียน ทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูได้สอน จากนั้นเข้าชุมนุม Cross Words ร่วมกับครูพี่เลี้ยง ต่อจากนั้นเข้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยให้นักเรียนจับกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี

22 พฤษภาคม 2555

                        ช่วงเช้าคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติและตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนระหว่างเข้าแถว จากนั้นสอนนักเรียนชั้น ม. 2/8 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นสอน ม. 2/9 โดยให้นักเรียนฟังคำศัพท์ วลีจาก CD พร้อมทั้งแปลความหมายเป็นภาษาไทย ซึ่งจากการสอนทั้งสองห้องนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรียน ในระหว่างเรียนจะพูดคุยหรือทะเลาะกันภายในห้อง 

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus