วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

Present about research

หลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ ป.โท 6 ปี เจอตอ!

ไชยยศ” ถกลดเกณฑ์อาจารย์ผู้สอน-เข้มเกินหวั่นเปิดสอนไม่ทันปี 54

นายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ว่า ว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงการดำเนินหลักการหลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ หลักสูตรปริญญาโท 6 ปี และพบว่ามีปัญหาในเรื่องของหลักเกณฑ์การเปิดหลักสูตร ที่มีความเข้มข้นมากเกินไป ทั้งในเรื่องของอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่กำหนดว่าจะต้องเป็นคนละชุดกับอาจารย์ที่สอนในระดับปริญญาตรี และการกำหนดจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ว่าต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรวุฒิปริญญาเอก หรือเป็นรองศาสตราจารย์ (รศ.) ไม่น้อยกว่า 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวุฒิ ปริญญาเอก หรือ รศ. อย่างน้อย 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา 1 ต่อ 5 ซึ่งอาจจะทำให้การเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 เกิดปัญหาได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกับสถาบันผลิตครูต่างๆ ในวันที่ 25 ก.พ.นี้


New teachers find the cause

Chaiyos” discussions lower rule teachers –strict over taught revere 54 years behind.

Chaiyos, Deputy Minister of Education, revealed after The Board of Directors of new teacher project that the meeting has discussed the principles of the new curriculum species, master of 6 years course, and found that there was a problem in terms of the rules of course that have intense over both teachers of program and sated that have to different set of teachers who teach undergraduates, setting of Number and qualifications of teachers that they might had doctoral degree or Associate Professor unless than 5 people, responsible program Ph.D. degree or Associate Professor at least 3 peoples, advisor of thesis to 1 per 5 students which may be offered in the year 2554 to get problems. So the meeting decided to organize workshops to find a way to solve the problem with teacher training institutions in 25 days this February.

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

Learning Vocabulary Gossary

absorb - to take in a liquid, gas or other substance form the surface or space around ซึมซับ ดูดกลืน
act - a law passed by a country’s government พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ
administrative Court - the court which deals with disputes between the private sector and government agencies ศาลปกครอง
alleged - claimed to be true although not yet proven ที่ถูกกล่าวหา
amnesty - a situation in which a government agrees not to punish people who have committed a crime การนิรโทษกรรม
arrest - (of the police) to take someone to a police station because they are believed to have committed a crime จับกุม
attorney-general - the top legal officer in some countries, who advises the leader of the government อัยการสูงสุด
authorities - people who have the power to make decisions or enforce the law เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
bill - a proposal for a law ร่างกฎหมาย
benefit - (verb) - when an activity does good things for someone ผลประโยชน์
benefit - to help someone มีประโยชน์ต่อ
bill - a proposal for a law ร่างกฎหมาย
bitchy - rude or cruel about or towards someone else; often talking unkindly about other people ซึ่งพูดให้ร้ายคนอื่น
blackout - a loss of electrical power ไฟดับ
block - to use your power to stop something from being done or from succeeding กีดขวาง
bold - very bright, clear, or strong in colour and therefore easy to notice เด่น ชัดเจน
candidate - a person who is trying to be elected ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
charge - an official statement accusing someone of committing a crime ข้อหา
client - a customer or someone who receives services of a lawyer ลูกความ
commander - the head of an army or army unit or a high-ranking police officer ผู้บังคับบัญชา constitution - the set of laws and basic principles that a country in governed by รัฐธรรมนูญ
Constitution Court - a court which decides whether a government law, action, political party, etc., is correct according to the constitution ศาลรัฐธรรมนูญ
controversy - a strong disagreement, especially about a public policy or moral issue ความขัดแย้ง ประเด็นข้อขัดแย้ง
convicted - proven in a court of law to have committed a crime การกระทำผิดกฎหมาย
Corrections Department - the government department in charge of running prisons กรมราชทัณฑ์
counsel - a lawyer who gives someone legal advice and represents them in a court of law ทนายความ
Criminal Court - a court which hears criminal cases, i.e., cases where people are accused of breaking a law and where punishment involves possible going to jail. ศาลอาญา
defendant - someone who has been accused of a crime and is on trial จำเลย
deploy - (of police or soldiers) to put in place ready for action ส่ง (ทหารตำรวจ) ประจำการ
detain - to keep someone in a police station or prison and not allow them to leave กักตัว ควบคุมตัวหรือฝากขัง
dissolve - (of a group) to end ยุบ (พรรค)
extradition - sending someone accused of a crime back to the country where the crime was committed for trial or punishment การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
illegal - against the law ผิดกฎหมาย
issue - to produce or provide something official; to announce something, or to give something to people officially ออก (กฎหมาย, คำสั่ง, พระราชกฤษฎีกา, etc)
joint - do some activity or project together; belonging to or shared between two or more people ความร่วมมือกัน

http://www.bangkokpost.com/learning/vocabulary-glossary

Lesson Plan in English Subject

Lesson Plan

Subject Vocabulary Level Primary grade 1.

Unit 1 Color Time 3 hours 08.00-08.45 A.M

***************************************************************************
Main point

Listening and speaking about colors always will be fluent language.

The purpose of learning

1. Students are able to pronounce vocabulary about colors correctly.
2. Students are able to ask and answer questions about colors correctly.
3. Students are able to spell vocabulary about colors correctly.

Learning points

Vocabulary:

Orange, blue, red, green, black, brown, white, yellow, pink, purple

Structure: What color is it? It is ____.

Song : the color song

What color is the sky? It’ blue. It’ blue. It’ blue.
The sky is blue, the sky is blue.

What color is the sun? Is’ yellow. It’s yellow. It’s yellow.
The sun is yellow, the sun is yellow.

What color is an apple? It’s red. It’s red. It’s red.
An apple is red, an apple is red.

Learning process

Warm Up

1. Teacher and students sing a song: The color song
Presentation

1. Teacher shows colors paper and word card.
2. Teacher pronounces and spells vocabulary then let students repeat 2 or 3 times.
3. Teacher presents sentence A: What color is it? B: It is ____.
4. Teacher reads the sentence.
5. Students repeat and write them down in their notebook.

Practice

1. Teacher shows color paper.
2. Students pronounce, spell and tell the meaning of colors
3. The teacher splits student into two groups, the first groups ask question what color is it?, and the other groups answer If is____.
Production

1. Students draw 1 picture of a toy and color it, and then, write a sentence to describe the colors of the toy. It is___.

Warp Up

Teacher and student review the vocabulary and sentences together.

Materials


1. Colors Paper; black, pink, purple, yellow, green, blue, brown, red, orange.
2. Colors Pen; black, pink, purple, yellow, green, blue, brown, red, orange.
3. Work Sheet

Measurement and Evaluation


1. Observations of interest, and activities
2. Observations from the word pronunciation. And asking and answering sentences.

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus