วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 17-1 เดือน พฤษภาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.             เทคนิคหรือกลวิธีที่ใช้ในห้องเรียนเพื่อควบคุมชั้นเรียนให้ดำเนินไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้
2.             การจัดกิจกรรมให้เหมาะกับระดับความรู้และวัยของนักเรียนแต่ละห้อง
3.             การปรับหรือวางตัวของตนเองให้เหมาะสมเมื่ออยู่ในห้องเรียนหรือโรงเรียน
4.             การจัดกิจกรรม Home Room
5.             การคุมผู้เรียนทำความสะอาดในตอนเช้าทุกวัน
6.             การสอนวิชาแนะแนว
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.             การควบคุมชั้นเรียน เนื่องจากนักเรียนมีจำนวนมากทำให้การคุมชั้นเรียนค่อนข้างคุมยาก อีกทั้งผู้เรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ บ้างก็ไม่สนใจบทเรียน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนเป็นไปอย่างล่าช้า
วิธีการแก้ไข ควรหาวิธีจัดการกับนักเรียนเหล่านั้น ครูต้องชักจูงให้นักเรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมมากขึ้น โดยการซักถาม ออกมาทำกิจกรรมหน้าห้อง เพื่อลดการพูดคุยของนักเรียนเหล่านั้น
2.             สื่อการสอน เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้สนใจบทเรียน ดังนั้นครูควรมีสื่อการสอนที่หลากหลาย อีกทั้งทำให้การคุมชั้นเรียนเป็นไปอย่างดีอีกด้วย
สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่ม                                   
1.             เนื้อหาที่จะสอนในแต่ละหน่วย และเนื้อหาความรู้ในสาขาของตนเอง
2.             วิธีการสอนที่สอดรับ AEAN
3.             สื่อการสอนหรือนวัตกรรมที่หลากหลาย


0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus