วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 7 - 8 ระหว่างวันที่ 2-13 เดือน กรกฎาคม 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.             การบันทึกผลหลังการสอน
2.             การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
3.             การกรอกข้อมูลนักเรียนออนไลน์
4.             การจัดทำระบบช่วยเหลือนักเรียน
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.             การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกๆครั้งเมื่อสอนเสร็จ ผู้สอนต้องบันทึกผลหลังการสอนเพื่อที่จะได้ทราบถึงผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละครั้ง รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
วิธีการแก้ไข สอนเสร็จทุกครั้งต้องบันทึกผลหลังการสอน จากนั้นให้ครูพี่เลี้ยงตรวจ เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขต่อไป
สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่ม
1.             กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2.             การใช้ Classroom language ในชันเรียน
3.             นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus