วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 9-10 ระหว่างวันที่ 16-27 เดือน กรกฎาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.             การออกข้อสอบ
2.             การคุมห้องสอบ/การเดินข้อสอบ
3.             การจัดกิจกรรมกีฬาสี
4.             การจัดทำโครงสร้างสูตรสถานศึกษา (การออกรหัสวิชาเรียน)
5.             การออกใบเสร็จจ่ายเงินให้กับนักเรียน

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.             การออกข้อสอบ ต้องออกข้อสอบให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ข้อสอบที่ออกนั้นต้องสอดคล้องกับระดับชั้นและเนื้อหาที่สอน
วิธีการแก้ไข ศึกษาวิธีการออกข้อสอบหรือซักถามครูพี่เลี้ยง จากนั้นนำข้อสอบที่ออกเสร็จเรีบร้อยแล้วให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่ม
1.             รูปแบบและวิธีการออกข้อสอบ
2.             โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus