วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่างวันที่ 30-10 เดือน สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.             การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
2.             การมีส่วนร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาการ
3.             การทำป้ายนิเทศวิชาเอก/วันสำคัญต่างๆ

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.             การจัดกิจกรรมของนักศึกษาฝึกสอน ในการจัดกิจกรรมนั้นต้องมีการวางแผนในการทำงาน แบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน กำหนดชิ้นงานหรือรูปแบบของงานให้ชัดเจน จะทำให้งานนั้นดำเนินไปอย่างด้วยดี
วิธีการแก้ไข ก่อนการทำงานต้องมีการวางแผน แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน เมื่อมีปัญหาส่วนไหนช่วยกันแก้ไข ในการทำงานกลุ่มทุกคนต้องมีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทำให้งานที่เราทำนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งไว้

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่ม
1.             รูปแบบของป้ายนิเทศให้มีความหลากหลาย สวยงาม
2.             กิจกรรมที่ทำในงานสำคัญ
3.             การจัดป้ายนิเทศ

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus