วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 17-18 ระหว่างวันที่ 10-21 เดือน กันยายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.             การออกข้อสอบปลายภาค
2.             การเก็บคะแนนชิ้นงานต่างๆของนักเรียน
3.             การจัดกิจกรรมสันทนาการนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
4.             การเลือกวิชาเรียนชุมนุม
5.             การทำโครงการพันธุกรรมพืช

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
                การเก็บคะแนนของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ส่งงานตามที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้การกรอกคะแนน/รวบรวมคะแนน มีความล่าช้ามาก
                วิธีการแก้ไข สำหรับนักเรียนที่ไม่ส่งงานตามกำหนด ผู้สอนอาจให้โอกาสส่งอีกครั้ง ถ้าหากนักเรียนยังไม่ส่งงานอีก ผู้สอนอาจให้ 0 ในส่วนนั้น เพื่อฝึกพฤติกรรมของนักเรียน

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่ม
1.             การวัดและการประเมินผลที่หลากหลาย
2.             การจัดกิจกรรมการสอนที่บูรณา ASEAN สอดแทรกในเนื้อหาวิชาแต่ละคาบ
3.             Classroom Language
4.             การวิเคราะห์และการจัดทำคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus