วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่ 11-25 เดือน สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.             การควบคุมชั้นเรียน
2.             การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
3.             การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
4.             การทำวิจัยชั้นเรียน
5.             การผลิตสื่อการสอน

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

1.             การมีส่วนร่วมในการเรียน โดยปกติภาษาอังกฤษนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียน เพราะคิดว่ายาก เมื่อเป็นดังนั้นส่งผลให้ ทุกกิจกรรมหรือเนื้อหาที่ครูได้สอนให้กับนักเรียนนั้น ผู้เรียนจะไม่สนใจและไม่รับความรู้ที่ครูมอบให้ เมื่อให้นักเรียนทำงาน ทำการบ้าน หรือออกมาทำกิจกรรมหน้าหน้าชั้นเรียน นักเรียนมักจะไม่ให้ความร่วมมือในการทำ ส่วนหนึ่งอาจมาจากความกล้าแสดงออกของนักเรียนยังน้อยอยู่ ทำให้การดำเนินการสอนไม่เป็นไปตามที่เราได้วางไว้
วิธีการแก้ไข ผู้สอนต้องทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนคิดในด้านบวกจะทำให้นักเรียนสนุก ไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษยาก และน่าเบื่อ โดยผู้สอนต้องจัดการเรียนที่สอดแทรกความสนุกไปพร้อมกับเนื้อหาสาระ วิธีการสอนที่แปลกใหม่จากที่นักเรียนที่นักเรียนเคยเรียน  กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่ม
1.             สื่อการสอนที่หลากหลาย
2.             การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus