วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่ 28-7 เดือน สิงหาคม กันยายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.             การปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติของนักเรียน
2.             การทำโครงการพันธุกรรมพืช
3.             การจัดค่าย English Camp
4.             การวัดและประเมินผลนักเรียนที่หลากหลาย

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.             การอ่านออกเสียงของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ได้แม้กระทั่งคำศัพท์ที่ง่าย เช่น คำว่า they, the สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้สอนไม่สนใจเมื่อนักเรียนอ่านไม่ได้ผู้สอนจะผ่านไป โดยไม่แก้ไข ไม่สนใจ
วิธีการแก้ไข ผู้สอนต้องเน้นการออกเสียงให้มาก คำไหนที่นักเรียนอ่านไม่ได้ผู้สอนต้องอ่านให้นักเรียนฟังหลายๆรอบ แล้วให้นักเรียนอ่านตาม ถ้ายังไม่ได้อีกครูอาจเรียกนักเรียนที่มีปัญหานั้นมาสอนเป็นรายบุคลเมื่อมีเวลาว่าง
2.             ความกล้าแสดงออก นักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน เมื่อครูให้นักเรียนออกมานำเสนองาน นักเรียนมักจะเกี่ยงกัน ไม่มีใครกล้าออก
วิธีการแก้ไข ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกมากยิ่งขึ้น หรือครูอาจให้แรงเสริมโดยการให้คะแนน จะทำให้ผู้เรียนมีกำลังใจหรือความกล้าในการออกหน้าห้อง

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่ม
1.             การพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ทั้งความรู้ วิธีสอน กิจกรรม การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นครู ทั้งนี้เพื่อให้เราเป็นครูที่สมบูรณ์แบบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus