วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 5-15 เดือน มิถุนายน 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.             การคุมชั้นเรียน
2.             การจัดกิจกรรมให้เหมาะกับธรรมชาติและบริบทของผู้เรียน
3.             การทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาฝึกสอน (การทำโครงการ)
4.             กิจกรรมยุวการชาด
5.             การวัดและประเมินผลของนักเรียน
6.             การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.             เวลา เนื่องจากบางกิจกรรมต้องใช้เวลาในการเล่นและผู้เรียนมีจำนวนเยอะ ทำให้เวลาไม่เหมาะในแต่ละคาบ ทำให้การสอนไม่เป็นไปตามที่เราวางไว
วิธีแก้ ควรปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับเลา
2.             สื่อการสอน บางครั้งสื่อการสอนที่ครูนำมาใช้นั้น บ้างห้องไม่สามารถนำสื่อการสอนนั้นมาใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถ และความมีส่วนร่วมของนักเรียน
วิธีแก้ ปรับสื่อการสอนให้เหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียนแต่ละห้อง
สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่ม
1.             กิจกรรมการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นหลัก
2.            ศึกษาความรู้เพิ่มเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus