วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ ป.โท 6 ปี เจอตอ!

ไชยยศ” ถกลดเกณฑ์อาจารย์ผู้สอน-เข้มเกินหวั่นเปิดสอนไม่ทันปี 54

นายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ว่า ว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงการดำเนินหลักการหลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ หลักสูตรปริญญาโท 6 ปี และพบว่ามีปัญหาในเรื่องของหลักเกณฑ์การเปิดหลักสูตร ที่มีความเข้มข้นมากเกินไป ทั้งในเรื่องของอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่กำหนดว่าจะต้องเป็นคนละชุดกับอาจารย์ที่สอนในระดับปริญญาตรี และการกำหนดจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ว่าต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรวุฒิปริญญาเอก หรือเป็นรองศาสตราจารย์ (รศ.) ไม่น้อยกว่า 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวุฒิ ปริญญาเอก หรือ รศ. อย่างน้อย 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา 1 ต่อ 5 ซึ่งอาจจะทำให้การเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 เกิดปัญหาได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกับสถาบันผลิตครูต่างๆ ในวันที่ 25 ก.พ.นี้


New teachers find the cause

Chaiyos” discussions lower rule teachers –strict over taught revere 54 years behind.

Chaiyos, Deputy Minister of Education, revealed after The Board of Directors of new teacher project that the meeting has discussed the principles of the new curriculum species, master of 6 years course, and found that there was a problem in terms of the rules of course that have intense over both teachers of program and sated that have to different set of teachers who teach undergraduates, setting of Number and qualifications of teachers that they might had doctoral degree or Associate Professor unless than 5 people, responsible program Ph.D. degree or Associate Professor at least 3 peoples, advisor of thesis to 1 per 5 students which may be offered in the year 2554 to get problems. So the meeting decided to organize workshops to find a way to solve the problem with teacher training institutions in 25 days this February.

2 Comment:

Amy กล่าวว่า...

Hello, meena..
Your creative blog is very nice.

Cheer!

dariina113 Eng 04 กล่าวว่า...

hi! meena I think it's interested.

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus